Teenuse osutamise tingimused

Teenuse osutamise põhitingimuseks on kliendiga lepingu sõlmimine. Leping loetakse sõlmituks, kui klient on täitnud NORADVICE᾿i koduleheküljel (aadressil https://noradvice.ee) ühe vormidest (teenuse tellimise, maksutagastuse, lapsetoetuse vormi vm), vajutanud ikoonile (või teinud märke vastavasse lahtrisse) “Nõustun teenuse tingimustega” ning NORADVICE on selle aktsepteerinud, saates kliendile sellekohase kinnituse koos tellimuse täitmiseks vajalike dokumentide nimekirjaga. Leping jõustub sõlmimisel.

Teenuse osutamise leping

Teenuseid “Maksutagastus Norras” ja “Tuludeklaratsioonide taasläbivaatamine” osutab Nordic Tax OÜ (aadress: Pärnu mnt 110, Tallinn; reg-nr: 12948520). Teenuseid “Norra lastetoetus”, “Konsultatsioonid”, “Dokumentide vormistamine” ja “Juriidiline abi” osutab Nor Advice OÜ (aadress: Pärnu mnt 110, Tallinn; reg-nr: 14156728).

Nordic Tax OÜ ja Nor Advice OÜ tegutsevad partneri kokkuleppe alusel ja osutavad teenuseid turunime all NORADVICE.

Antud kokkuleppe eesmärgiks on reguleerida NORADVICE᾿i ja kliendi vahelisi õigussuhteid, mis tekivad siis, kui NORADVICE osutab kliendile teenust.

1.Teenuse tellimine ja osutamine

Klient saab kodulehel https://noradvice.ee valida soovitud teenuse, mis sisaldab abi ja nõustamist, dokumentide vormistamist, nende saatmist ning ka teisi kliendi tellimusel ja tema nimel tehtavaid töid.

Teenuse tellimiseks tuleb kliendil valida soovitud teenus, tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega, vajutada ikoonile „Telli“, seejärel täita ekraanile ilmunud ankeet ning see ära saata. Pärast andmetetöötlust NORADVICE`is, mis toimub kahe tööpäeva jooksul alates kirjakättesaamisest, saadetakse kliendile kinnituskiri, milles selgitatakse võimalusi oodatud tulemuse saavutamiseks ning vastavust seaduste ja üldreeglitega. Tellimuse kinnitamise protsessi käigus on võimalik kokku leppida ka muudes teenuse osutamise tingimustes, mida ei ole antud lepingus kirjeldatud. Teenuse osutamise alustamiseks tuleb tellimus kinnitada ning antud lepinguga nõustuda.

1.1 Teenus “Maksutagastus Norras”

NORADVICE saadab kliendile kinnituskirja koos hinnapakkumise ja ettemaksuarvega. Pärast kinnitamist ja ettemaksu laekumist saab klient deklareerimiseks vajalike dokumentide nimekirja ja tellib MinID koodid. Osa dokumentidest on NORADVICE`il võimalik saada ise kliendi ja tema pereliikmete kirjaliku volituse alusel. Teenuse osutamine algab dokumentide nimekirja saamise hetkest.

Dokumentide koopiad, tõendid, arved ja koodid tuleb saata NORADVICE`le elektroonilisel kujul või saata originaalid. Saanud kõik dokumendid, registreerib NORADVICE MinID koodid, täidab deklaratsiooni, allkirjastab selle kliendi nimel ja esitab Maksuametile. Klient saab teenuste täitmise kohta kinnituse e-posti teel. Soovi korral võib klient viibida kohal kõikide tuludeklaratsiooni täitmise etappide juures. MinID koodide registreerimisel kasutatakse kliendi telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Püsiparool edastatakse kliendile, kellel on võimalik seda soovi korral muuta või tellida uued MinID koodid.

Deklaratsiooni kontrollimine võib aega võtta 2–6 kuud. NORADVICE ei saa mõjutada kontrolltoimingute ajalist kestust . Täiendavate küsimuste puhul võtab Maksuamet maksumaksjaga ühendust. Kui klient vajab abi täiendavate andmete esitamisel, peab ta probleemi lahendamiseks NORADVICE`i teavitama.

Teavitus sellest, et deklaratsioon on läbivaadatud, tuleb kliendi telefonile ja e-postile. Raha kantakse kliendi isiklikule pangakontole või jõuab temani nimelise rahatšekina 3–4 nädala jooksul pärast teate kättesaamist.

Teenuste maksumuse arvutamise aluseks on kirjalikult kokkulepitud protsent saadud tagastatavast tulust (edaspidi vahendustasu). Kui teenustasu või vahendustasu ei ole läbi räägitud ja kokku lepitud, siis arvestatakse selleks 10 % täiendavast maksutagastusest* ja tasutakse vastavalt käesolevale kokkuleppele.

*Täiendav maksutagastus – see on tagastatava maksu summa, mida klient saab täiendavalt tulumaksu tagastamise teenust kasutades. Lisatagastus arvutatakse järgmisel viisil: tagastatud maksu lõplikust summast (lõppotsusest Skatteoppgjøret / Tax assessment notice) võetakse maha eelnevalt arvestatud maksutagastuse summa (eeltäidetud tuludeklaratsioon Skattemelding  / Selvagivelse / Tax return).

Pärast kontrollitud deklaratsiooni (Skatteoppgjøret / Tax assessment notice) kättesaamist tasub klient eelnevalt kokkulepitud vahendustasu arve alusel. Vahendustasu ümberarvestamine Norra kroonidest (NOK) eurodesse (EUR) toimub arve koostamise kuupäeval kehtiva Keskpanga hetkekursi järgi. Kliendi tasutud ettemaks arvatakse lõpparvest maha.

1.2 Teenus “Tuludeklaratsioonide taasläbivaatamine”

Teenuse osutamise tingimused ja protsess on samad, mis teenusel „Maksutagastus Norras“. Teenuse maksumus arvutatakse välja samamoodi kui teenuse puhul “Maksutagastus Norras”.

1.3 Teenused “Konsultatsioonid”, “Norra lastetoetus”, “Töö dokumentidega” ja “Juriidiline abi”

Enne teenuse osutamist arutab NORADVICE kliendiga hinnangulist töömahtu ja teenuse saamise (täitmise/lahendamise/sisu) viise. Teenuse osutamine algab pärast tingimuste kinnitamist ja nendega nõustumist. Kui teenuse osutamise tegelik ajakulu on objektiivsetel põhjustel eeldatust suurem, peab klient tasuma vastavalt teenuse tegelikule ajakulule.

Teenuste maksumus arvutatakse hinnakirja alusel või vastavalt kokkulepitud hinnale. Kui teenustasu ei ole kokku lepitud, siis tasustatakse teenus hinnakirjas märgitud tunnihinna alusel.

2. Osapoolte kohustused

2.1 Kliendi kohustused:

 • Klient on kohustatud esitama kõik tuludeklaratsiooni täitmiseks vajalikud dokumendid ja andmed.
 • Klient on kohustatud teavitama NORADVICE᾿i kontrollitud deklaratsiooni kättesaamisest (Skatteoppgjøret / Tax assessment notice) või maksutagastuse laekumisest mitte hiljem kui ühe nädala jooksul alates kättesaamise hetkest.
 • Klient on kohustatud teenuste eest tasuma arvel märgitud tähtajaks ja vastavalt kokkuleppele või hinnakirjale.

2.2 NORADVICE᾿i kohustused:

 • Noradvice on kohustatud täitma ja saatma deklaratsiooni õigeaegselt, mitte hiljem kui 5 päeva jooksul dokumentide saamise hetkest.
 • Noradvice on kohustatud täitma tuludeklaratsiooni vastavalt Norra maksuseadusele ning juhinduma tuludeklaratsiooni täitmise reeglitest.
 • Noradvice on kohustatud täitma tuludeklaratsiooni kliendi poolt esitatud andmete ja dokumentide põhjal.
 • Noradvice on kohustatud kaitsma ja käsitlema kliendi isikuandmeid vastavalt isikuandmete konfidentsiaalsuse põhimõtetele.

3. Poolte vastutus

Klient ja NORADVICE kannavad oma kohustuste mittetäitmise korral materiaalset vastutust. NORADVICE᾿i materiaalne vastutus ei ületa kliendi poolt teenuse eest tasutud summat.

Juhul kui klient ei täida punktis 2.1 märgitud endale võetud kohustusi, on NORADVICE᾿il õigus nõuda nende täitmist inkassofirma või kohtumenetluse kaudu. Sel juhul on klient kohustatud hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud.

Võlaõigusseaduse järgi § 56(2) on teenusest keeldumine võimalik kuni selle rakendamise hetkeni.

NORADVICE ei vastuta:

 • juhul kui kliendi esitatud dokumendid on valed, ebatäpsed, eksitavad või ei ole piisavad;
 • juhul kui Maksuameti teave erineb kliendi esitatud andmetest ja puuduvad dokumentaalsed tõendid vastupidise kohta;
 • kliendi välismaalt saadud tulu deklareerimise eest Eestis (sh tulumaksu tagastamine).

Informatsioon välismaal saadud tulu deklareerimise kohta Eestis on kättesaadav Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehel, samuti NORADVICE᾿i kodulehel Norra alajaotuses.

4. Teenuse tulemusgarantii

Teenuse tulemusgarantii kehtib kliendi poolt teenuse eest tasutud summale (sh ettemaks), ning hõlmab ka põhiteenuseid: „Maksutagastust Norras“, “Tuludeklaratsioonide taasläbivaatamist”, „Norra lastetoetust“. Teenuse tulemusgarantii tähendab, et kliendil on õigus saada tagasi NORADVICE᾿i osutatud teenuse eest tasutud raha (sh ettemaks) juhul kui, osutatud teenus ei andnud tulemusi.

 • „Norra lastetoetuse“ teenuse puhul loetakse tulemuse puudumiseks NAV᾿i eitav otsus lastetoetuse määramise osas.
 • Teenuste puhul „Maksutagastus Norras“ ja “Tuludeklaratsioonide taasläbivaatamine” loetakse tulemuse puudumiseks muutusteta tulumaksutagastust, mis ei erine eelnevalt arvestatud maksutagastuse summast (Vt 1.1 *Täiendav maksutagastus).

Tasutud summa tagastatakse kliendile elektroonilisel kujul 2 nädala jooksul aadressile info@noradvice.ee saadetud avalduse alusel. Klient on kohustatud avaldusele manusesse juurde lisama koopia toetuse mittemääramise otsusest  (Melding om vedtak) või valmiskujul tuludeklaratsiooni (Skatteoppgjør / Tax settlement).

Esmase otsuse korral on NORADVICE᾿il õigus saata avaldus otsuse läbivaatamiseks. Raha tagastamine on sel juhul võimalik vaid pärast lõpliku toetuse määramise eitava otsuse või muudetud maksuotsuse kätte saamist.

NORADVICE᾿il on õigus keelduda tasutud summa tagasimaksmisest juhul kui:

 • klient ei teatanud õigeaegselt saadud päringust (kirjast, altinn᾿i teatest) ja vastust ei saadetud või nõutavaid dokumente ei esitatud määratud tähtajaks;
 • klient kandis ise omavoliliselt tuludeklaratsiooni muudatusi või täiendusi või esitas taotluse toetuse/ abiraha saamiseks (või volitas kolmandat isikut seda tegema);
 • kliendi edastatud informatsioon on vale või eksitav;
 • klient ei täitnud kokkulepitud kohustust: näiteks, ei saatnud Skatteetaten᾿ile või NAV᾿ile kõiki nõutavaid dokumente, mis olid loetletud eelnevalt kokkulepitud nimekirjas.

Garantii kehtivus lõppeb pärast lapsetoetuse määramise või tulumaksu tagastuse jaatava otsuse kättesaamist.

5. Autoriõigused

Kogu informatsioon, mis on veebilehel https://noradvice.ee , sealhulgas logo ja kujundus on kaitstud autoriõigustega. Teavet kodulehelt, mis on edastatud kliendile kasutamiseks või temaga kirjavahetuses, võib kasutada vaid isiklikel eesmärkidel, mis pole seotud äritegevusega. Edastamine, kopeerimine või muu levitamine on lubatud vaid NORADVICE᾿i kirjalikul loal.

Artiklite, teenuste või muude materjalide refereerimine on lubatud ainult autorile ja allikale viidates.

6. Isikuandmed

Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse vastavalt andmekaitse seadusele. NORADVICE ei edasta isikuandmeid, dokumente ega muud teavet, mis on seotud klientidega, kolmandatele isikutele. Kogu NORADVICE’ile esitatud info on rangelt konfidentsiaalne.

7. Vaidlused ja erimeelsused

Erimeelsuste ja vaidluste tekkimisel on kliendil õigus nende lahendamiseks pöörduda pretensiooniga NORADVICE᾿i poole. Pretensioon tuleb saata kirjalikus vormis aadressil info@noradvice.ee . Kõik pöördumised vaadatakse läbi 14 päeva jooksul kirja saamise hetkest.

Lepingu tingimused viimati uuendatud: 01.01.2017